Академічний огляд                      

ЗМІСТ

Холод Б.І., Дашевська О.В.
Сучасний інструментарій вибору операційних стратегій розвитку ВНЗ

Сокуренко П.І., Циба Т.Є., Курбанов К.Р., Міхальчук В.І.
Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи

Тараненко Ю.К., Різун Н.О.
Інноваційні технології контролю якості освіти

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Задоя А.А.
Деиндустриализация в Украине: «двадцать лет спустя»

Грущинська Н.М.
Мережева економіка в інформаційно-інноваційному полі сучасної цивілізації

Білоцерківець В.В.
Механізм розвитку авангардної економіки: теоретичні аспекти

Кузьмінов С.В.
Суб’єктні оцінки як фактор суспільно-економічних змін

Росецька Ю.Б.
Роль людського капіталу в модернізації економіки

ФІНАНСИ

Кузнецова С.А., Вареник В.М.
Парадигма управління грошовими потоками в хаотично структурованій економіці

Мельник Н.В.
Оцінка інвестиційних проектів промислового підприємства на основі критеріїв ефективності

Однороженко Т.В.
Банковская система и влияние ее типов на процессы слияния и поглощения коммерческих банков

Власова Н.О., Носач Л.Л.
Оцінка ефективності управління дебіторською та кредиторською заборгованостями на основі показників їх оборотності

Міщук Є.В.
Урахування часових обмежень при аналізі ефективності інвестиційних проектів

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Павлова В.А., Губарєв Р.В.
Вибір стратегії підприємства за рівнем його конкурентоспроможності

Орлова К.Є.
Стан та перспективи розвитку підприємств добувної промисловості

Коптілий Д.В.
Вимір ефективності реалізації інноваційно-інвестиційних проектів високотехнологічним підприємством

Федорук О.В.
Дослідження рентабельності будівельно-монтажних робіт як головного фактора банкрутства в процесі Q-діагностики на прикладі окремого дорожньо-будівельного підприємства

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Зборовська О.М., Нечай О.А.
Оцінка інтегрованої системи управління матеріальними ресурсами підприємства

Фесун М.Н., Тараненко И.В., Русина А.А.
Маркетинговое исследование покупательских предпочтений при выборе предприятий розничной торговли

Загорная Т.О.
Диагностические процедуры в управлении инновационным развитием региона

Фаізова С.О.
Обґрунтування моделі мотивації персоналу на основі збалансованої системи показників

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Магдіч А.С.
Фактори економічного зростання країн Центральної та Східної Європи

Татарінов В.С., Татарінов В.В., Левченко А.В.
Людський потенціал як найважливіша складова експортного потенціалу підприємства

Велика К.В.
Венчурний капітал як фактор інноваційного розвитку економіки: зарубіжний досвід

Бабалов Т.Р.
Понятие «инновация» в нефтегазовом секторе мирового хозяйства

Top