Academy review                      

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

"Academy review" затверджено в Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (категорія Б) (наказ від 02. 07. 2020 №886) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Web of Science, DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, бібліометричній базі Ulrich’s Periodicals Directory, індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського. 

1. Структура та зміст статті має відповідати вимогам ВАК України. Стаття повинна містити такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2. Статті приймаються до журналу українською або англійською мовами у електронному варіанті. Інтервал 1,5, кегль 14, шрифт – Times New Roman; Береги: ліве – 3 см, верхнє і нижнє – не менше 2 см, праве – 1 см. Рекомендований обсяг статті – 30 000 – 40 000 друк. знаків.

З. Порядок оформлення: шифр УДК друкується на першому рядку першої сторінки у лівому кутку; рядком нижче по центру – ініціали і прізвище автора напівжирними літерами, під ним – дані про автора – науковий ступінь, вчене звання, посада та назва установи, де він працює, ORCID. Через рядок друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).

Основний текст статті набирається без переносів та номерів сторінок. Посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка) за зразком [3, с. 27]. Проблемні посилання на кілька джерел та на кілька сторінок подаються відповідно [див.: 2, с. 7, 4] або [3, с. 67; 72, с. 85–90]. Список літератури подається в порядку цитування.

Виділення фрагментів тексту напівжирним шрифтом (термінологія за необхідністю) та курсивом (цитати з художніх текстів). Підкреслювання фрагментів не допускаються. При оформленні статті треба розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури). Не допускається заміна дефіса знаком тире і навпаки.

 1. Обов’язковими елементами статті є анотації і ключові слова українською мовою обсягом не менше ніж 1800 знаків (якщо стаття написана іноземною мовою, потрібні анотації українською мовою та мовою статті), а також реферату статті обсягом 2500-3000 друкованих знаків англійською мовою, яке включає англійський варіант прізвища автора і назви статті.
 2. До статті додаються: скан-копія заповненого та завіреного особистим підписом бланку-згоди на публікацію статті; довідка про авторів, в якій необхідно вказати ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посаду, адресу, місце роботи, контактні телефони та e-mail, а також відділення Нової пошти і місто, куди надсилати авторський примірник.
 3. Вартість публікації – 5 000 грн. для українських авторів та 250 дол. США або євро для іноземців.

 

Шановні автори!

Згідно з вимогами міжнародної науково-метричної бази даних SCOPUS стаття, що подається в науковий журнал, має супроводжуватися транслітерованим списком бібліографічних джерел - References. Таким чином, необхідно оформлювати 2 списки літератури. Перший – відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», і другий – відповідно до міжнародного стандарту за поданими нижче прикладами. При цьому References наводиться окремим блоком і повністю повторює список літератури українською мовою, незалежно від того, чи є в ньому англомовні джерела. Останні, в разі їх наявності, просто повторюються у References. Що стосується іноземних бібліографічних джерел, крім англомовних, то текст посилання наводиться англійською мовою або транслітерується на латиницю, але не через кирилицю.

Для транслітерації латиницею російськомовних і україномовних текстів можна скористатися програмами на відповідних сайтах: http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

 1. Із транслітерованого тексту слід вилучити знаки «//» і «–», замінивши їх комами. Також слід звернути увагу на використання англійських лапок (“ ”) замість традиційних (« »).
 2. Кожна транслітерована назва бібліографічного посилання має бути набрана курсивом і розширена англомовним перекладом (назва статті, книги, журналу, конференції). При цьому переклад береться у квадратні дужки і розміщується одразу після транслітерованої назви.
 3. Місце видання слід зазначати повністю (наприклад, «Kyiv», а не «К.»).
 4. Усі вихідні відомості (зазначення сторінок, тому, випуску, номера) мають наводитися англійською мовою, а не транслітеруватися. Так, замість «s.» слід використовувати «p.» або «pp.» (наприклад, 123 p. або рр. 1-12), а замість «т.» (том), «вип.» (випуск) і «№» (номер) - «vol.», «issue» і «no.» відповідно.
 5. Римські цифри (наприклад, у назвах конференцій) необхідно замінити словами або арабськими цифрами (Second або 2nd замість II).
 6. В описі підручників і навчальних посібників не треба зазначати вид видання, ця інформація в References зайва.
 7. В опис джерела необхідно вносити прізвища всіх авторів, в жодному разі не скорочуючи цей список.
 8. Рік видання переноситься на початок опису, розміщується одразу після прізвища автора в дужках (найбільш прийнятний варіант).
 9. При описі електронних джерел обов’язково слід зазначати дату доступу до інформації.
 10. Усі джерела, подані в References, розміщуються за латинським алфавітом. Наприклад: 1. Cole M. Cultural Psychology… 2. Vygotskii L.S. Psikhologiia iskusstva…, на відміну від українського варіанту: 1.Виготський Л.С. Психологія мистецтва… 2. Коул М. Психологія культури…

Факультативні позначення

 1. При зазначенні видавництва рекомендується використовувати «Publ.» після його назви. Якщо назва видавництва має офіційно зареєстрований переклад англійською мовою, то зазначається цей варіант, у всіх інших випадках наводиться транслітерована назва видавництва.
 2. Наприкінці опису бібліографічного джерела у дужках можна зазначати, мову оригіналу, наприклад: (In Ukrainian). Можна також наводити дані про переклад анотації англійською мовою, наприклад: (In Ukrainian; abstract in English).

Додаткові поради авторам

 1. У разі наведення бібліографічного джерела англійською мовою, його транслітерувати не треба, це стосується насамперед публікацій, що зареєстровані у міжнародних наукометричних базах.
 2. Якщо україномовний журнал має офіційну зареєстровану назву англійською мовою (зазвичай така інформація міститься на сайті видання), то в References слід наводити саме її, а не робити переклад самостійно.
 3. Якщо є можливість знайти оригінальне видання іншомовного джерела, то слід подавати саме його опис.
 4. При описі видань без авторів (збірників, колективних монографій) можна замість прізвищ авторів зазначати одного, максимум двох редакторів видання.
 5. Дозволяється не транслітерувати назви дисертацій, патентів, звітів, законодавчих і нормативних та інших нетипових для індексів цитування документів, наводячи лише їх англомовний переклад. Однак при цьому в дужках слід обов’язково зазначати мову видання оригіналу, наприклад: (In Ukrainian).
 6. Для неопублікованих документів можна робити короткий опис із зазначенням у дужках (Unpublished), якщо джерело має автора, або (Unpublished Source) чи (Unpublished Report), якщо автор відсутній.
 7. Якщо публікація має doi, його обов’язково слід зазначати наприкінці опису джерела.

 

Приклади оформлення References

Книга

Bocharova, Yu.H. (2017). Kontseptsiia formuvannia ta stratehiia rozvytku innovatsiinoi infrastruktury [The concept of formation and strategy of innovation infrastructure development]. Kryvyi Rih, Chernyavsky D.O. Publ., 327 p. (in Ukrainian).

Zadoia A.O. (Ed.) (2021) Natsionalni ekonomiky v globalnomu sviti [National economies in the global world]. Dnipro, Alfred Nobel University Publ., 297 p. (in Ukrainian).

  

Стаття з друкованого журналу

Tyschenko O.V., Chernous S.M., Dunaievs’ka L.H. (2021). Formuvannia rynku pratsi Ukrainy: okremi aspekty[Formation of labor market in ukraine: specific aspects]. Yurydychnyj naukovyj elektronnyj zhurnal, no 10, pp. 240-243. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-10/60 (Accessed 12 March 2022) (in Ukrainian).

 

Стаття з електронного журналу

Pihul’ V.V. (2016). Stan suchasnoho rynku pratsi Ukrainy [The state of current labour market of Ukraine]. Ekonomichnyj visnyk Natsional’noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivs’kyj politekhnichnyj instytut» [Economic bulletin of national technical university of ukraine «Kyiv polytechnical institute]. Issue 13, pp. 174-179. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/ 123456789/18338/1/ 27Pigul.pdf (Accessed 12 March 2023) (in Ukrainian).

  

Стаття зі збірника наукових праць

Levchenko O. (2015). [Faktory vplyvu na upravlinnia lohistychnym potentsialom pidpryiemstv zaliznychnoho transportu Factrs influencing the management of the logistics potential of railway transport enterprises]. Zbirnyk naukovykh prats DETUT «Ekonomika i upravlinnia» [Collection of scientific papers DETUT. «Economics and Management»], 31, 91-99. (In Ukrainian).

 

Матеріали конференцій

Kliuchnyk, R.M., Mahdich, A.S. (2021). Afhanistan pislia vstanovlennia vlady talibiv: ekonomika ta polityka[Afghanistan after Taliban takeover: economics and politics]. Neperervna osvita dlia staloho rozvytku: filosofs’ko-teoretychni konteksty ta pedahohichna praktyka [Continuing education for sustainable development: philosophical and theoretical context and practical pedagogy]: Proc. 4th Int. Conf., Dnipro, pp. 178-180 (in Ukrainian). 

 

Інтернет-ресурс

Korsunskyi, S. (2023) Putin hotuietsia do eskalatsii – vidrazu na dvokh frontakh [Putin is preparing for escalation – on two fronts at once]. URL: https://zn.ua/ukr/war/putin-hotujetsja-do-eskalatsiji-vidrazu-na-dvokh-frontakh.html?fbclid=IwAR0HaTVBNyC_epcPCx-IU3s1kHTiDhXoFW5KTNmDg16n5dA0rUWrBXMUEto (Accessed 12 March 2023) (in Ukrainian).

 

Дисертація, автореферат дисертації

Horiashchenko, Yu.H. (2021). Teoretyko-metodolohichne zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv. Dys. Dokt. Eсon. Nauk [Theoretical and methodological support of innovative development of enterprises. Dr. Eсon. Sci. Diss.]. Dnipro, 458 p. (in Ukrainian).

 

Закони, збірники нормативних документів

Закони, постанови, які розміщені в друкованих засобах:

Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), “Resolution "On approval of the State program of development of the Ukrainian village until 2015"”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 73, p. 2715.

Закони, постанови, які розміщені на електронних ресурсах (сайтах):

The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On public-private partnership", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 29 August 2023).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the action plan for 2013 to implement the National Strategy for Regional Development 2015"”, available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 22 August 2023).

  

Статистичний збірник

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2023). Sotsialni indykatory rivnia zhyttia naselennia [Social indicators of living], Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo.

 

Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

Стаття та відомості про автора подаються в електронному вигляді електронною поштою на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Редколегія залишає за собою право редагувати статті у разі потреби та відхиляти їх. Відхилені статті не повертаються.

 

Зразок оформлення статті:

УДК 330.1:32

DOI

С.В. КУЗЬМІНОВ

доктор економічних наук, професор кафедри глобальної економіки

Університету імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро (Україна)

https://orcid.org/0000-0001-5456-2162

 

КОРОТКЕ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФАШИЗМУ 

У статті вирішується проблема формування простого, зрозумілого та операбельного визначення фашизму як політико-економічного феномену. Проаналізовані методичні підходи до визначення фашизму, які були застосовані політиками, ученими, діячами культури. У рамках типології запропоновано виділяти емоційний, феноменологічний та сутнісний типи визначень фашизму. Проаналізовані переваги та недоліки визначень кожного типу. Запропоноване сутнісне визначення фашизму як феномену використання псевдосоціалістичної демагогії для захисту інтересів олігархату… (не менше 1800 знаків)

Ключові слова: фашизм, псевдосоціалістична демагогія, олігархат, методологія формування визначень

JEL classification: М21, О14, О31

 

Текст статті

 

Список використаної літератури

 

1. Базилевич В.Д. Економічна наука та освіта в епоху системних трансформацій: нові виклики і запити до фундаментальної теорії / В.Д. Базилевич // Економіка України – 2016. – № 8. – C. 78–92.

 

References

1. Bazylevych, V.D. (2016) Ekonomichna nauka ta osvita v epokhu systemnykh transformatsij: novi vyklyky i zapyty do fundamental'noi teorii [Economic science and education in the era of systemic transformation: new challenges and requests for fundamental theory], Ekonomika Ukrainy [Economy of Ukraine], no. 8, pp. 78-92.

 

BRIEF POLITICAL AND ECONOMIC DEFINITION OF FASCISM 

Serhii V. Kuzminov, Alfred Nobel University, Dnipro (Ukraine).

E-mail:

Ключові слова та анотація англійською мовою (не менше 2500 знаків).

 

 

Банківські реквізити:

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

IBAN № UA563052990000026003050336274

в АТ КБ «Приватбанк»

ЄДРПОУ 20201672

ІПН 202016704022

 

Контактна інформація:

Задоя Анатолій Олександрович

д.е.н., професор, заступник головного редактора

e-mail: zadoya@duan.edu.ua

 

Top