Академічний огляд                      

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Задоя А.А., Кузьминов С.В.
Взаимодействие рыночных и нерыночных аспектов в экономических реформах конца 1940-х – середины 1960-х гг

Ядгаров Я.С.
Общее и особенное в теории прибыли К. Маркса и О. Бём-Баверка

Гриньов А.В., Компанієць О.А. 
Знання як основний ресурс сучасної економіки

Остроумов В.В.
Особенности отражения «закона рынков Сэя» в творчестве российских последователей классической политической экономии

ФІНАНСИ

Долгальова М.О., Шестакова О.В.
Дослідження стратегічного управління ліквідністю комерційного банку

Корженко К.А.
Аналіз формування цінової політики та рівня торговельної націнки підприємств роздрібної торгівлі на ринку канцелярських товарів

Філатова С.О., Колісник М.О.
Економічне обґрунтування інвестиційного проекту

Кухтій Л.П.
Глобальна фінансова криза та її вплив на діяльність банківської системи України

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Холод Б.І., Зборовська О.М
Системний підхід – основа сучасного управління діяльністю промислових підприємств Кибирова

Дробязко С.І.
Методичні основи управління витратами підприємства

Момот В.Є., Перваков О.С.
Форми залучення приватного капіталу для реформування комунальних монополій

Краснокутська Н.С.
Методологічні основи оцінювання реалізації потенціалу підприємства

Бейдик Н.М.
Формування продовольчих кластерів у регіональному аспекті

МЕНЕДЖМЕНТ

Гармидер Л.Д.
Классификация трудовых потоков логистики

Кришан О.Ф.
Управління факторами, що впливають на ефективність інвестиційного проекту в процесі його реалізації

Петренко С.А.
Інтеграційні системи управління як джерело підвищення конкурентоспроможності підприємства

Татаринов В.В.
Управление инновационным спросом на малых предприятиях машиностроения в Украине

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Тараненко І.В.
Інноваційна складова формування конкурентоспроможності економіки України в контексті циклічного розвитку

Галась О.І., Круцяк Д.Б.
Внутрішні інвестиції як стабілізаційний інструмент економічного розвитку держави

Трігуб С.О.
Особливості вільних (спеціальних) економічних зон та їх вплив на стимулювання діяльності підприємств

Красовська О.Ю.
Міжнародна конкурентоспроможність національних систем вищої освіти в сучасній економіці знань

Top