Академічний огляд                      

ЗМІСТ

Вітальне слово М.Г. Чумаченко

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Холод Б.І.
Концептуальний погляд щодо факторів економічного зростання

Амоша О.І.
Особливості формування та використання венчурного капіталу в умовах невизначеності

Белопольский Н.Г., Волошин В.С.
Производство, обмен, распределение и потребление в современных условиях кризиса

Ткаченко В.А.
Становлення інституціональної системи управління економікою

Макаренко П.М., Литвин Ю.О., Макаренко А.П.
Аграрна політика держави у земельних відносинах на селі

Швець В.Я., Роздобудько Е.В.
Економіко-екологічний стан як індикатор рівня і якості життя населення

Салига К.Л
Закон економії часу в системі економічних законів товарного виробництва

ФІНАНСИ

Каламбет С.В.
Генезис науки про фінанси

Щукін О.І., Матієнко В.М.
Методи оцінки венчурних проектів: особливості та можливі підходи

Войт С.М.
Оцінка об`єкта інтелектуальної власності для цілей венчурного фінансування

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Рогоза М. Є.
Проблеми, процеси, моделі управління розвитком підприємств споживчої кооперації

Багрова И.В.
Изменение содержания физического труда на пороге информационного общества и проблемы его оплаты с учетом умственной составляющей

Берсуцкий А.Я.
Влияние интеллектуальных и информационных ресурсов на эффективность потенциала предприятия

МЕНЕДЖМЕНТ

Гриньова В.М., Новікова М.М.
Теоретико-методичні засади адаптації системи управління трудовим потенціалом промислових підприємств до зовнішнього середовища

Галасюк В.В.
Как управлять долями акционеров в уставном капитале акционерного общества

Решетілова Т.Б.
Механізм ціноутворення у внутрішньофірмовому управлінні корпоративними структурами

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Задоя А.А.
Валютний курс и его влияние на мотивацию внешнеэкономической деятельности

Сазонець І.Л., Криворучко О.В.
Генеза розвитку характерних особливостей еврооблігацій як інструменту залучення інвестицій

Top